Skip links

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SUGARLOAF

Voorwaarden zoals beschreven op de website www.sugarloaf.be maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 

VOORWAARDEN

  1. De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.
  2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de offerte vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
  4. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totale waarde van de bestelling.
  5. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 14de kalenderdag na factuurdatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
  6. De geleverde koopwaar inclusief de copyright op alle geschreven documenten blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
  7. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement Turnhout van onze maatschappelijke zetel gebracht.
  10. We kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor een bedrag hoger dan 50% van de factuurwaarde van het geleverde werk.